Privacybeleid voor Prodware

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. In dit privacybeleid geven wij informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en gebruikt, evenals over uw rechten in verband met uw persoonlijke gegevens.

De onderwerpen van dit privacybeleid zijn de volgende:


1. Wie zijn we?

Zoals gebruikt in dit privacybeleid verwijzen "Prodware", "ons", "ons", "onze" en "wij" naar de Prodware Group en/of een of meer van haar leden die uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken. Elk bedrijf dat deel uitmaakt van de Prodware Group is een afzonderlijke juridische entiteit. De verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn een of meer van de hier vermelde bedrijven die lid zijn van de vereniging.


2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt over het algemeen via meerdere bronnen op onze website, via e-mails, telefonisch contact en persoonlijk op een evenement. We verzamelen ook persoonlijke gegevens via onze interacties met u.
Website:

Site Web :

 • Contact formulieren
 • Documenten downloaden
 • Enquêtes/vragenlijsten
 • Vragen en retouren van klanten
 • Cookies
 • Kenniscycli
 • Snelle scans
 • ERP/CRM-analyse

E-mails:

 • Nieuwsbrieven
 • Uitnodigingen
 • Klanttevredenheidsonderzoeken

Telefoon:

 • Aanvragen voor klantcontact
 • Vragen
 • Klanttevredenheidsgesprekken

Persoonlijk:

 • Vergaderingen bij evenementen/handelshows

Afhankelijk van het type bron verzamelen wij uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, email, bedrijfsnaam, functie en andere zakelijke contactgegevens. In het geval dat u contact met ons opneemt, zullen wij ook de door u verstrekte informatie verzamelen.

We houden een rapport bij van de verkeersgegevens die automatisch door onze server worden geregistreerd, zoals uw IP-adres, de URL die voor onze site wordt bezocht, en andere bezochte pagina's. We verzamelen ook statistieken over de site, zoals de meest bekeken pagina's en de frequentie van de bezoeken. We kunnen een persoon niet identificeren aan de hand van de verkeersgegevens of de statistieken van de site, tenzij u inlogt op uw eigen account op de site.


3. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat om effectief te werken en u de beste ervaring met onze diensten te bieden, evenals een verscheidenheid aan andere doeleinden die hieronder worden beschreven:

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren wij ons op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • Naleving van een wettelijke verplichting
 • Onze legitieme belangen in een effectieve en wettige werking, ontwikkeling en verbetering van onze bedrijven, producten en diensten
 • Uw toestemming

Persoonsgegevens met betrekking tot zakelijke contacten kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze contractuele relatie te beheren
 • Het ontwikkelen van onze diensten (zoals het in kaart brengen van de behoeften van de klant en het verbeteren van de dienstverlening en meer te weten komen over het beheer van de klantrelatie. Dit kan het versturen van vragenlijsten en enquêtes omvatten, maar ook het vragen van feedback van bestaande klanten).
 • Analyseren en evalueren van de kracht van zakelijke interacties
 • Uitvoeren en toepassen van data-analyses op de bedrijfsvoering om de bedrijfsprestaties te beschrijven en te verbeteren en de klantervaring te verbeteren.
 • Om IT-systemen, websites en applicaties te beheren en te beheren
 • Om informatie te verstrekken over soortgelijke producten en diensten

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken:

 • Verstrek de gevraagde producten of diensten
 • Reageer op vragen of verzoeken met betrekking tot onze diensten
 • Onze producten en diensten op de markt brengen
 • Voldoen aan de wettelijke vereisten

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid zijn vermeld, of voor andere doeleinden die redelijkerwijs verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, of als er een alternatieve wettelijke basis is voor verdere verwerking. 


4. Veiligheid

Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij bewaren uw informatie veilig door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schadel.

Prodware bewaakt zijn IT- en communicatiesystemen met behulp van een verscheidenheid aan geautomatiseerde tools. Het primaire doel van deze monitoring is om Prodware, haar medewerkers, klanten en zakenpartners te beschermen.


5. Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met inbegrip van mededelingen over producten en diensten van Prodware. In het geval dat uw uitdrukkelijke toestemming wettelijk vereist is om marketingcommunicatie te verkrijgen, zullen wij u dergelijke communicatie alleen sturen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

We bewaren de contactgegevens op onze marketinglijsten totdat een persoon zich afmeldt. Als u ervoor kiest om u af te melden, kunnen we beperkte informatie bewaren die voldoende is om u te identificeren, zodat we uw afmeldingsverzoek kunnen honoreren.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met het verzoek om te stoppen met het verzenden van marketingcommunicatie. Als u zich wilt afmelden van mailinglijsten of abonnementen, kunt u ook de optie "Afmelden" volgen die in elk e-mailbericht dat u ontvangt, om ofwel de communicatie helemaal te stoppen, ofwel aan te geven in welke soorten communicatie u niet langer geïnteresseerd bent.


6. Delen van uw informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming of indien nodig om u een product of dienst te leveren waar u om heeft gevraagd.

Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere leden van de Prodware-groep waar nodig in verband met de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Voor meer informatie over de leden van de Prodware-groep, ga naar deze pagina.

We zullen ook persoonlijke gegevens delen met:

 • Elk bedrijf dat ons koopt of onze activa koopt, of een bedrijf waarvan wij de structuur of het bedrijf overnemen.
 • Dienstverleners en sub-processors die het voor ons verwerken, volgens onze instructies, in overeenstemming met het contract.
 • Bevoegde autoriteiten

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Om te reageren op rechtmatige verzoeken van de overheid
 • Om juridisch advies in te winnen bij externe advocaten en andere professionele adviseurs
 • Om mogelijke, dreigende of daadwerkelijke geschillen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen tegen mogelijke, dreigende of daadwerkelijke geschillen.
 • Om Prodware, uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen

Wij zorgen ervoor dat bij het delen van persoonlijke gegevens passende maatregelen worden genomen om een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen. Indien persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven, zullen aanvullende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna "de algemene verordening" genoemd).


7. Uw rechten

Uw rechten als betrokkene zijn als volgt:

 • Recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens
 • Recht om rectificatie te vragen van onjuiste of verouderde persoonsgegevens die u betreffen
 • Recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een ander bedrijf
 • Recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Recht op het verkrijgen van het recht op het wissen van uw persoonsgegevens

De toepassing van bovengenoemde rechten kan variëren afhankelijk van het soort gegevens in kwestie en de rechtsgrond van Prodware voor de verwerking van persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@prodware.be. U kunt deze rechten ook uitoefenen door een ondertekende brief met een kopie van uw wettelijke identificatie te sturen naar:


Prodware België
Kantoorpark Waterloo - Drève Richelle 161 /L
B-1410 Waterloo
Belgium


Wij zullen op uw verzoeken reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne beleid. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te kunnen bevestigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer wij van mening zijn dat uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen. Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van de toepasselijke tarieven.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Het zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. In het geval dat wij om wettelijke redenen verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren, worden uw persoonlijke gegevens niet verder verwerkt en slechts gedurende de wettelijk vereiste termijn bewaard.

Wij respecteren uw privacy en waarderen de informatie die u ons verstrekt. Bij het opstellen van dit privacybeleid hebben wij rekening gehouden met uw recht op privacy. Als u echter van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de voorschriften, neem dan contact met ons op en wij zullen ons best doen om rekening te houden met uw zorgen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De naam en contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.


8. Derde landen en internationale organisaties

Voorafgaand aan de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zorgen wij ervoor dat het ontvangende land of bedrijf passende waarborgen biedt voor de verwerking van de overgedragen persoonsgegevens en dat afdwingbare rechten van betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn.


9. Cookies

Onze pagina's van onze site maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst). We gebruiken ook web beacons om cookies te leveren en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze website kan webbakens en cookies van derden bevatten. U kunt de cookies beheren via verschillende tools, waaronder uw browserinstellingen.

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.


10. Andere websites

Houd er rekening mee dat als u op een link van deze website klikt die u naar een andere website linkt, dit beleid niet langer van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere sites met betrekking tot de verwerking van uw informatie. Het gebruik van uw gegevens door de eigenaar van de website dient op normale wijze te worden ingekaderd door het privacybeleid van de betreffende site, dat wij u dringend verzoeken te lezen.


11. Bewaringstermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts bewaren voor de tijd die nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden of zoals vereist door de wet te vervullen. In het algemeen betekent dit dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de tijd die in ons bewaarschema voor persoonlijke gegevens is vastgelegd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


12. Wijzigingen in dit privacybeleid

We houden deze Privacy Policy regelmatig in de gaten. Bij het wijzigen van dit beleid zullen we de datum van de "laatste update" herzien. Wij raden u aan het beleid regelmatig te herzien om te begrijpen hoe Prodware uw persoonlijke gegevens verwerkt.


13. Contacteer ons

Als u een vraag heeft over dit privacybeleid, of hoe wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact op met de lokale privacyfunctionaris op privacy@prodware.be om hulp te krijgen in uw eigen taal.


Prodware-adres:

Prodware België
Kantoorpark Waterloo - Drève Richelle 161 /L
B-1410 Waterloo
Belgium


Contacten
E-mail
Lokale Privacy Officer
privacy@prodware.be
Functionaris voor gegevensbeschermingdpo@prodwaregroup.com

 

Datum laaste bijwerking: 18/07/2019